NoDateSubject View Download
105-10-2021સને ૨૦૧૭-૧૮નાં વર્ષની શિષ્યવૃત્તિની રકમની વહેંચણી અંગે.. (પત્ર નં-૬૧૯૩ તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૭) View Download
209-03-2021છોકરીઓને શિક્ષણથી વંચિત રાખવાથી જગતને ૩૦૦ અબજ ડોલરનું નુકસાન : વર્લ્ડ બેંક શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦થી અમલમાં આવેલ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષાવિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી - ૨૦૧૭ ચુંટણી ફરજ અંગેના ઓળખપત્ર આપવા બાબત... (પત્ર નં-૬૪૦૩ તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૭)છોકરીઓને શિક્ષણથી વંચિત રાખવાથી જગતને ૩૦૦ અબજ ડોલરનું નુકસાન : વર્લ્ડ બેંક શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦થી અમલમાં આવેલ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષાવિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી - ૨૦૧૭ ચુંટણી ફરજ અંગેના ઓળખપત્ર આપવા બાબત... (પત્ર નં-૬૪૦૩ તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૭) View Download
305-01-2021Press note For New Class Application 2019 updated View Download
404-01-2021ધોરણ-૧૦ ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત પરિપત્ર View Download
504-01-2021ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત View Download
604-01-2021શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦થી અમલમાં આવેલ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા પદ્વતિ અંગે BISAG ના માધ્યમથી માર્ગદર્શન આપવા બાબત View Download
704-01-2021શાળાકીય પ્રવૃતિ કેલેન્ડર :- 2019-20 View Download
804-01-2021સુધારા- વિજ્ઞાનપ્રવાહ માર્ચ-૨૦૧૯ની પરીક્ષાના પરિણામ બાદની કર્યાવાહી બાબતે View Download
904-01-2021નવી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા જૂન -2019 ની અરજીઓ લેટ ફી સાથે સ્વીકારવા બાબત View Download
1004-01-2021સ્વચ્છતા સંકુલની સહાય યોજનાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત... (પત્ર નં-૬૨૫૪ તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૭) View Download
  • 1